MR en OR

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR, bestaande uit 2 ouders en 2 leerkrachten, functioneert als klankbord voor de ouder(s)/verzorger(s) en het schoolteam. Zij praat en denkt mee over onderwijsinhoudelijke, organisatorische en beleidszaken. De directeur is adviserend lid.  Alle vergaderingen zijn openbaar. De verslagen liggen voor iedereen ter inzage op school.

Ouderraad (OR)
Onze school kent een ouderraad. De OR coördineert activiteiten, richt zich op organisatorische aspecten en is een klankbord voor ouders. De OR houdt zich vooral bezig met praktische zaken, zoals:

  • meehelpen bij allerlei feesten en activiteiten
  • bijwonen van vergaderingen
  • het innen en beheren van het schoolfonds

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden