Missie en visie

OBS Meester Vegter is een gemoedelijke school gesitueerd aan de rand van Emmen-centrum.
Door de centrale ligging komen onze kinderen uit de verschillende wijken rondom de school.
Dit maakt dat de schoolpopulatie een mooie afspiegeling van de maatschappij kan worden genoemd!
OBS Meester Vegter is er voor alle kinderen en hun ouder/verzorgers, ongeacht achtergrond en afkomst.

Op OBS Meester Vegter houden we rekening met de verschillen die er bestaan tussen kinderen. Verschillen in talent, tempo en temperament (gedrag).
Ons onderwijs richten wij zo in, zodat er duidelijkheid ontstaat over de manier waarop leerkrachten de leerlingen
op systematische wijze een goede instructie geven, hulp bieden en emotioneel en sociaal laten ontwikkelen. 
We beseffen dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden.
Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs.
Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.
Binnen het leerproces houden we drie belangrijke behoeften goed in de gaten.

1. Behoefte aan relatie: er bij willen horen, meetellen 

Wij zijn van mening dat een school meer is dan leren alleen: op school leer je ook dat je onderdeel bent van de
maatschappij en dat begint in het klein, in de klas. Daar leren de kinderen dat zij een eigen verantwoordelijkheid dragen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen eigen oplossingen kunnen bedenken.
Ook samenwerken en het hebben van respect voor de ander en de omgeving zijn zaken die centraal staan.
Respect is nodig om onderling een goede relatie in veiligheid en vertrouwen te onderhouden.
Ouders en school hebben een gedeelde verantwoordelijkheid wat het kind betreft.
Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind in de onderwijsleersituatie.
Pesten wordt dan ook niet getolereerd. De leerkracht benadert de verschillen tussen de kinderen positief en
leert hen waardering te hebben voor de talenten en verschillen van klasgenootjes door er op te wijzen dat
ieder mens (kind) anders is en even waardevol.

2. Behoefte aan competentie: iets kunnen, in jezelf geloven

 Voor het vervullen van deze basisbehoefte stellen wij onszelf vragen als:

  • Wat kan een kind en hoe sluiten wij hierbij aan;
  • Wat zijn de kwaliteiten van het kind;
  • Hoe kan een kind uitgedaagd worden en nieuwsgierig blijven;
Hoe kan een kind verder geholpen worden als iets nog moeilijk is?
Werken met competentie betekent: werken op eigen niveau. Dit wordt op OBS Meester Vegter bereikt
doordat in iedere groep de lesstof op drie niveaus wordt aangeboden, hierdoor krijgen kinderen de gelegenheid
op hun eigen niveau en tempo de lesstof en vaardigheden te verwerken en eigen te maken en sluiten we met
ons onderwijs(aanbod) aan op de ontwikkeling van de kinderen.
Het team van OBS Meester Vegter heeft hoge verwachtingen van haar kinderen en draagt dit ook uit.
Gegeven feedback (leerling - leerling / leerkracht - leerling) is positief.
Door het aanbieden van meerdere vernieuwende activiteiten maken wij een brede ontwikkeling mogelijk.

3. Behoefte aan autonomie: zelfstandig zijn, je eigen handelen kunnen reguleren

Wij wijzen onze kinderen erop dat ze mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces.
Er wordt de kinderen geleerd dat ze een eigen verantwoordelijkheid dragen en dat een actieve en gemotiveerde
houding van groot belang is voor de voortgang van het leerproces.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren dat doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en
eigen inzet onmisbaar zijn om te slagen in je verder leven en in de maatschappij.

Deze drie basisbehoeften van adaptief onderwijs bepalen in onze ogen succesvol leren!
 
Groeien doen we samen!
 
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden